Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı; Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Ana ulaşım yolları, Meydanların, köprülü kavşaklar ve alt-üst geçitlerin bakım ve onarımı ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı uyum içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 –(1)1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 / 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 12.08.2011 tarihli ve 1723 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –(1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini Müdürlük: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü,
h) Şube Müdürü: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürünü
i) Müdür Yardımcısı: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,
j) Şef: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi ifade eder.
k) Çalışan Personel: Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 – (1) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek ,
b) Yatırım Programı dahilinde İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak ,
c) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
d) Ana ulaşım yollarında asfalt kaplama, asfalt onarımları ile alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımlarını yapmak – yaptırmak,
e) Ana ulaşım yollarında tretuar yapımı veya onarımı ( Bordür, parke veya plak döşeme vb. ) Orta refüj tanzimi , Kavşak Tanzimi, Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı çalışmalarını yapmak – yaptırmak,
f) Ana ulaşım yollarında yağmursuyu baca ve ızgaranın yapım , onarım ve temizliğini yapmak – yaptırmak,
g) Ana ulaşım yollarında araç ve yayalara ait her türlü beton bariyer, demir ve benzeri korkuluğun yenilenmesi , onarımı, boyanması işlerini yapmak – yaptırmak,
h) Ana ulaşım yollarında yağmursuyu ızgara, baca ve kanallarının temizlenerek su birikintilerinin giderilmesine yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak,
i) Kış şartlarında Ana ulaşım yollarının ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak, kışla mücadele ( Kar-buzlanma ,göllenme vb.)
j) İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine halinde İlçe Belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda yol alt-üst yapısı ile ilgili (asfalt, kaldırım, vb.) ayrıca kış çalışmalarında yardımcı olmak,
k) Olağanüstü hallerde ( yangın , sel , deprem vb.)ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,
l) İlçe, İstanbul il sınırları Avrupa yakası içindeki köyler, Marmara belediyeler birliği üyesi belediyeler, diğer illerdeki belediyeler, kamu kurum kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları, ibadethanelere, vb. talepleri halinde yardımcı olmak,
m) Özel Şahıs ve Kurumlara ait hafriyat ve kazı çalışmalarını bedeli mukabilinde ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek,
n) Müdürlük bünyesindeki araç – gereç ve Makinelerin Bakım ve Onarımını yapmak – yaptırmak,
o) Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım – onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak – yaptırmak.
p) Altyapı Hizmetleri Yönergesinde (AYKOME) belirtilen hususlar gereği Altyapı kuruluşlarının denetlenmesi ve yönergedeki hususlara uymayan kuruluşlara ceza uygulaması yapılması.
r) Gerektiği hallerde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde İstanbul genelinde ihale yapmak yaptırmak.

Müdürün Görevleri
MADDE 6- (1)Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Müdürün Yetkileri
MADDE 7- (1)Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
h) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 8- (1)Müdürün sorumlulukları;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9 – (1)Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve benzeri mühendislik dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olanlar arasından atanır.
.

Müdür Yardımcısı
MADDE 10 –(1)Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef
MADDE 11-(1)Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 – (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü yürütür.

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1)Bu yönetmeliğin amacı; Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Ana ulaşım yolları, Meydanların, köprülü kavşaklar ve alt-üst geçitlerin bakım ve onarımı ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı uyum içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 / 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 12.08.2011 tarihli ve 1723 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Anadolu Yakası Yol Bakım Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –(1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini Müdürlük: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü,
h) Şube Müdürü: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürünü
i) Müdür Yardımcısı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,
j) Şef: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi ifade eder.
k) Çalışan Personel: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 – (1) Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, İdari Teşkilatı; müdür, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.
(2)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek,
b) Yatırım Programı dahilinde İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak,
c) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
d) Ana ulaşım yollarında asfalt kaplama, asfalt onarımları ile alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımlarını yapmak – yaptırmak,
e) Ana ulaşım yollarında tretuar yapımı veya onarımı ( Bordür, parke veya plak döşeme vb. ) Orta refüj tanzimi, Kavşak Tanzimi, Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı çalışmalarını yapmak – yaptırmak,
f) Ana ulaşım yollarında yağmursuyu baca ve ızgaranın yapım, onarım ve temizliğini yapmak – yaptırmak,
g) Ana ulaşım yollarında araç ve yayalara ait her türlü beton bariyer, demir ve benzeri korkuluğun yenilenmesi, onarımı, boyanması işlerini yapmak – yaptırmak,
h) Ana ulaşım yollarında yağmursuyu ızgara, baca ve kanallarının temizlenerek su birikintilerinin giderilmesine yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak,
i) Kış şartlarında Ana ulaşım yollarının ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak, kışla mücadele ( Kar-buzlanma, göllenme vb.)
j) İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine halinde İlçe Belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda yol alt-üst yapısı ile ilgili (asfalt, kaldırım, vb.) ayrıca kış çalışmalarında yardımcı olmak,
k) Olağanüstü hallerde ( yangın, sel, deprem vb.) ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,
l) İlçe, İstanbul il sınırları Anadolu yakası içindeki köyler, Marmara belediyeler birliği üyesi belediyeler, diğer illerdeki belediyeler, kamu kurum kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları, ibadethanelere, vb. talepleri halinde yardımcı olmak,
m) Özel Şahıs ve Kurumlara ait hafriyat ve kazı çalışmalarını bedeli mukabilinde ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek,
n) Müdürlük bünyesindeki araç – gereç ve Makinelerin Bakım ve Onarımını yapmak – yaptırmak,
o) Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım – onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak – yaptırmak.
p) Altyapı Hizmetleri Yönergesinde (AYKOME) belirtilen hususlar gereği Altyapı kuruluşlarının denetlenmesi ve yönergedeki hususlara uymayan kuruluşlara ceza uygulaması yapılması.
r) Gerektiği hallerde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde İstanbul genelinde ihale yapmak yaptırmak.

Müdürün Görevleri
MADDE 6- (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Müdürün Yetkileri
MADDE 7- (1) Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
h) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Müdürün sorumlulukları;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine
verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9 – (1) Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve benzeri mühendislik dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olanlar arasından atanır.
.

Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef
MADDE 11-(1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 – (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü yürütür.

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Yönetmeliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt yapı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları,
b) Deniz ulaşım sistemi: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile toplu taşıma hizmeti veren körfez ve sahil vapurları ile hovercraft, deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve benzeri sistemleri,
c) Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray, füniküler ve havaray gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,
ç) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,
d) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
e) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri,
f) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,
g) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık ve Bağlayıcılık
Bağlılık
MADDE 5 – (1) Büyükşehir belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
Bağlayıcılık
MADDE 6 – (1) Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
MADDE 7 – (1) AYKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;
a) Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanı ile büyükşehir belediye başkanının belediye ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,
b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,
c) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
ç) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
d) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
f) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin,
g) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisinin,
ğ) Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin,
h) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisinin,
ı) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,
i) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin,
katılımından oluşur.
(2) AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.
(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.
Görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) AYKOME, büyükşehir dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;
a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Alt Yapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturur.
ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.
e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir.
f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.
g) AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.
ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Toplantı Usulü
Toplantı
MADDE 9 – (1) AYKOME büyükşehir belediye başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
Toplantı usulü
MADDE 10 – (1) AYKOME toplantıları;
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.
b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.
c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alt Yapı Koordinasyon Birimi
Birim
MADDE 11 – (1) AYKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak alt yapı koordinasyon birimi tarafından yürütülür.
Görevleri
MADDE 12 – (1) Alt yapı koordinasyon birimi;
a) Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
b) AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
c) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’nin onayına sunar.
ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
d) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür.
e) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
f) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
Çalışma esas ve usulleri
MADDE 13 – (1) AYKOME’nin görev konuları ile ilgili olarak;
a) Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri müteakip yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar alt yapı koordinasyon birimine iletirler. Alt yapı koordinasyon birimi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME’nin onayına sunar.
b) Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME’nin onayına sunar. Alt yapı koordinasyon biriminin hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen alt yapı tranşelerini AYKOME’nin onayladığı programa ve verilen ruhsata uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar.
c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alt Yapı Yatırım Hesabı
Hesabın oluşumu ve geliri
MADDE 14 – (1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.
(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.
(3) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.
Harcama usulü
MADDE 15 – (1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon biriminin en üst yöneticisidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
MADDE 17 – (1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;
a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,
b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,
c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,
ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
d) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,
e) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin,
f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
ğ) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
h) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
i) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,
katılımından oluşur.
(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.
(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.
Görev ve yetkileri
MADDE 18 – (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;
a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,
ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,
d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,
e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,
f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,
g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,
ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle,
görevli ve yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Toplantı Usulü
Toplantı
MADDE 19 – (1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 17 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
Toplantı usulü
MADDE 20 – (1) UKOME toplantıları;
a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.
b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.
c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulaşım Koordinasyon Birimi
Birim
MADDE 21 – (1) UKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak ulaşım koordinasyon birimi tarafından yürütülür.
Görevleri
MADDE 22 – (1) Ulaşım koordinasyon birimi;
a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur.
b) Görüşme tutanaklarını düzenler.
c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir.
ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar.
d) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak kurula sunar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Komisyonlar
MADDE 23 – (1) AYKOME ve UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır.
Koordinasyon
MADDE 24 – (1) AYKOME ve UKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon büyükşehir belediye başkanı tarafından sağlanır.
Personel görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) AYKOME ve UKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, büyükşehir belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
Harcamalar
MADDE 26 – (1) AYKOME ve UKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanır.
Düzenleme yapma yetkisi
MADDE 27 – (1) Büyükşehir belediyeleri; alt yapı yatırımları ile ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;
a) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini,
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve yer şartları ile mahalli imkan ve benzeri durumlarını,
göz önünde bulundurarak büyükşehir belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.
Ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler
MADDE 28 – (1) Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dâhilinde taşıma ihtiyacı, UKOME tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(2) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretleri UKOME’ce tespit edilir.
Kazanılmış haklar
MADDE 29 – (1) Büyükşehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 15/4/1985 tarihli ve 18726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle öngörülen birimler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde oluşturulur.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il valilikleri, il trafik komisyonlarında UKOME’lerin görevli oldukları konularla ilgili almış oldukları karar, bilgi ve belgeleri UKOME birimlerine devrederler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Makina İkmal Müdürlüğü

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Makine İkmal Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon .Daire Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Ana ulaşım yolları, Meydanların, köprülü kavşaklar ve alt-üst geçitlerin bakım ve onarımı ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı uyum içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 / 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 12.08.2011 tarihli ve 1723 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Makine İkmal Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Makine İkmal Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Makine İkmal Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
h) Müdürlük: Makine İkmal Müdürlüğünü,
i) Şube Müdürü: Makine İkmal Müdürünü,
j) Müdür Yardımcısı: Makine İkmal Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,
k) Şef: Makine İkmal Müdürlüğünde kadrolu Şefi ifade eder.
l) Çalışan Personel: Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 – (1) Makine İkmal Müdürlüğü, idari Teşkilatı; müdür, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek,
b) İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayıtlı tüm büyük araç, gereç ve iş makinelerin, solüsyon ve tuz tesislerinin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
c) Kış şartlarında,İstanbul genelinde ana ulaşım yollarının, ulaşıma açık tutulmasına yönelik her türlü kışla mücadele (kar,buzlanma,v.b.) çalışmalarını yapar-yaptırır
d) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı araç ve iş makinalarının ihtiyaçlarının tespiti, karıştığı trafik kazalarına ait raporları tanzim etmek, demirbaş eşyanın zimmet kayıtlarını tutmak, hurdaya ayırmak, sarf malzemeleri temin ve çıkışlarını yapmak ve bunlarla ilgili durum hakkında Başkanlık Makamını bilgilendirmek.
e) Yatırım Programı dahilinde İhalesi yapılacak işlere ait ihale dosyaları hazırlamak,
f) İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı Müdürlüklerin, iş makinelerinin her türlü araç ve gereçlerinin taşınmasına yardımcı olmak
g) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
h) Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım – onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.
i) İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine halinde İlçe Belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda yol alt-üst yapısı ile ilgili (asfalt, hafriyat, kaldırım, vb.) kış çalışmalarında yardımcı olmak,
j) Olağanüstü hallerde ( yangın, sel, deprem vb.)ilgili birimler(AKOM, İl Kriz Yönetim Merkezi v.b) ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,
k) İstanbul genelinde İlçe, İstanbul il sınırları içindeki köyler, Marmara belediyeler birliği üyesi belediyeler, diğer illerdeki belediyeler, kamu kurum kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları, ibadethanelere, talepleri halinde ana görevlerini aksatmayacak şekilde yardımcı olmak,
l) Özel Şahıs ve Kurumlara ait hafriyat ve kazı çalışmalarını bedeli mukabilinde ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek,
m) Belediyemizce yıkımı yapılan bina ve yapıların ilgili müdürlüklerin talebi üzerine enkazının kaldırılması
n) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin faaliyet bilgilerinin toplam değerlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması (bilgi bankası oluşturulması)
o) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin; görevleriyle alakalı ihtiyaç duydukları malzeme, araç-gereç taleplerini alır, gereğini yapar-yaptırır.
p) Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görev alanında olup zorunlu nedenlerle ve ihtiyaçların tek elden yürütülmesinin daha ekonomik ve verimli olacağının tespiti halinde söz konusu görevleri yapmak-yaptırmak
Müdürün Görevleri
MADDE 6- (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Makine İkmal Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 7- (1) Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
h) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Müdürün sorumlulukları;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9 – (1) Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği .ve benzeri mühendislik dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddeleri ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşıyan kişliler arasından atanır.

Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef
MADDE 11- (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 – (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Makine İkmal Müdürü yürütür.